Проекти


Заповед във връзка с Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци,мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

Обявление – Проект "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Проект "Училищен плод" и "Училищно мляко"

 

 

Проект "Твоят час"

През месец ноември на учебната 2017/2018 година  ОУ “Отец Паисий“  продължи работата по проект „ТВОЯТ ЧАС“ – Фаза 2, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания умения и компетентности. Проектът е финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

     Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел повишаване на потенциала на учениците, развиване и надграждане на техните умения.

      В училището се провеждат 8 извънкласни  дейности.  Четири от тях са групи за занимания по интереси, и 4 са за работа с деца с обучителни трудности. 

Извънкласни дейности за работа с деца с обучителни трудности :

  • Ние вече сме грамотни – с ръководител Цветелина Борисова
  • Моят роден език – с ръководител Василиса Донкова 
  • Да овладеем българския език – с ръководител Виолина Евтимова
  • Подготовка за НВО – с ръководител Цветанка Янакиева

Извънкласни дейности за занимания по интереси:

  • Аз и природата – с ръководител Милена Костадинова  
  • Ние и природата – с ръководител Василка Георгиева
  • Творим заедно – с ръководител Милена Маринова 
  • Хранене и движение – с ръководител Людмила Григорова