Училищна документация


Информация за издаване на документи

Издаване на удостоверение 

Приемане първи клас

Приемане и преместване
Приемане 5.клас

Валидиране

Способности

Признаване 1. – 6.клас

Дубликати

 

 

 

Правилник за дейността

Учебни планове

Други