Други


Етичен кодекс на училищната общност 

Стратегия за развитие на училището

План – Стратегия за развитие на училището 2019 – 2020

Стратегия за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019-2020

Програма за предоставяне на равни възможности на ученици от уязвими групи 2019-2020

Училищен учебен план план 2016 – 2017

Училищен учебен план 2019 – 2020

Програмна система на четвърта възрастова група 2019-2020

Мерки за повишаване качеството на образованието 2019-2020

График консултации по предмети 2019-2020