Проекти


Заповед във връзка с Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци,мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

Обявление – Проект "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Проект "Училищен плод" и "Училищно мляко"

 

 

Проект "Твоят час"

През месец ноември на учебната 2017/2018 година  ОУ “Отец Паисий“  продължи работата по проект „ТВОЯТ ЧАС“ – Фаза 2, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания умения и компетентности. Проектът е финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

     Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел повишаване на потенциала на учениците, развиване и надграждане на техните умения.

      В училището се провеждат 8 извънкласни  дейности.  Четири от тях са групи за занимания по интереси, и 4 са за работа с деца с обучителни трудности. 

Извънкласни дейности за работа с деца с обучителни трудности :

 • Ние вече сме грамотни – с ръководител Цветелина Борисова
 • Моят роден език – с ръководител Василиса Донкова 
 • Да овладеем българския език – с ръководител Виолина Евтимова
 • Подготовка за НВО – с ръководител Цветанка Янакиева

Извънкласни дейности за занимания по интереси:

 • Аз и природата – с ръководител Милена Костадинова  
 • Ние и природата – с ръководител Василка Георгиева
 • Творим заедно – с ръководител Милена Маринова 
 • Хранене и движение – с ръководител Людмила Григорова

 

Проект "Подкрепа за успех" 2020-2021

През учебната 2020-2021г. се формираха следните групи за допълнително обучение:

 • ​"Аз уча математика" – с ръководител Василка Тодорова, 1 клас
 • ​"Българският език лесен и интересен"– с ръководител Василиса Донкова, 1 клас
 • "Аз обичам математика" – с ръководител Красимира Николова, 3 клас
 • "Мой роден език" – с ръководител Виолина Евтимова, 2 клас
 • "Забавна математика" – с ръководител Албена Симонова, 2 клас
 • "Готов за НВО по български език и литература" – с ръководител Цветелина Борисова, 4 клас
 • "Готов за НВО по математика" – с ръководител Милена Костадинова, 4 клас

 

Проекти 2021/2022 учебна година

 • Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
  „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – Дейност 2
   – Основната цел е да се обучат ученици, включително от уязвимите групи за придобиване на умения за обучения от разстояние в електронна среда – ръководител Милена Котадинова.