Проекти


Заповед във връзка с Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци,мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

Обявление – Проект "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Проект "Училищен плод" и "Училищно мляко"

  

Проект "Твоят час"

През месец ноември на учебната 2017/2018 година  ОУ “Отец Паисий“  продължи работата по проект „ТВОЯТ ЧАС“ – Фаза 2, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания умения и компетентности. Проектът е финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

     Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел повишаване на потенциала на учениците, развиване и надграждане на техните умения.

      В училището се провеждат 8 извънкласни  дейности.  Четири от тях са групи за занимания по интереси, и 4 са за работа с деца с обучителни трудности. 

Извънкласни дейности за работа с деца с обучителни трудности :

 • Ние вече сме грамотни – с ръководител Цветелина Борисова
 • Моят роден език – с ръководител Василиса Донкова 
 • Да овладеем българския език – с ръководител Виолина Евтимова
 • Подготовка за НВО – с ръководител Цветанка Янакиева

Извънкласни дейности за занимания по интереси:

 • Аз и природата – с ръководител Милена Костадинова  
 • Ние и природата – с ръководител Василка Георгиева
 • Творим заедно – с ръководител Милена Маринова 
 • Хранене и движение – с ръководител Людмила Григорова

 

Проект "Подкрепа за успех" 2020-2021

През учебната 2020-2021г. се формираха следните групи за допълнително обучение:

 • ​"Аз уча математика" – с ръководител Василка Тодорова, 1 клас
 • ​"Българският език лесен и интересен"– с ръководител Василиса Донкова, 1 клас
 • "Аз обичам математика" – с ръководител Красимира Николова, 3 клас
 • "Мой роден език" – с ръководител Виолина Евтимова, 2 клас
 • "Забавна математика" – с ръководител Албена Симонова, 2 клас
 • "Готов за НВО по български език и литература" – с ръководител Цветелина Борисова, 4 клас
 • "Готов за НВО по математика" – с ръководител Милена Костадинова, 4 клас

 

Проекти 2021/2022 учебна година

 • Уважаеми родители и ученици,

  ОУ "Отец Паисий", с. Петърч, участва в проект  Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 – Основната цел е да се обучат ученици, включително от уязвимите групи за придобиване на умения за обучения от разстояние в електронна среда – ръководител Милена Костадинова.

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – Дейност 2

 • Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

   В рамките на проекта ще бъдат предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са  обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

  Дейностите, по които училището участва са:

 • Дейност 1  Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 2  Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 4  Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
 • Дейност 5  Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Връзка: https://www.mon.bg/https://react.mon.bg/ 

 

Проекти 2022/2023 учебна година

Уважаеми родители и скъпи ученици,

ОУ “Отец Паисий”, с. Петърч е одобрено за финансиране по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – модул 1 "Изкуства”  на Министерство на образованието и науката. 

Въз основа на проектното предложение в училището се предвижда да се сформират следните групи в Модул 1 “Изкуства”

 • направление “Танцово изкуство”, категория “Народни танци” 
 1. I възрастова група – I – IV клас, 25 участници, с ръководители – Иван Александров – професионален танцьор, външен специалист и Милена Костадинова – начален учител от училището;
 2. II възрастова група – V – VII клас, 16 участника,с ръководители – Иван Александров – професионален танцьор, външен специалист и Милена Костадинова – начален учител от училището;

Списък на учениците включени в I група

Списък на учениците включени във II група

График I група – ученици от 2. и 3. клас

График II група – ученици от 4.-7.клас

Проекти 2023/2024 учебна година

Уважаеми родители, скъпи ученици,

През учебната 2023/2024 година ОУ "Отец Паисий" е одобрено и участва в няколко проекта и национални програми, като:

за втора учебна година участваме по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

По модул 1 "Изкуства” – "Народни танци" 

По модул 2 "Спорт" – смесен баскетболен отбор

По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:

Дейност 2  Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 4  Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)

По проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ – Проектът се реализира по Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс.

ОСНОВНА ЦЕЛ  насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи.

Повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви.

Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими, с оглед повишаване активността на учениците от уязвими групи в основното образование.

Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвими групи и техните родители.