Прием и обучение


Заповед за прием първи клас 2020-2021г.

Заявление за записване в подготвителна група 2022-2023г.

Заявление за записване в първи клас 2022-2023г.

Документация за учебната 2022 / 2023 година

Информация за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.

Информация и Заявление за приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища.

Информация и Заявление за преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Информация и Заявление за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Информация и Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава