Други


 • Етичен кодекс

Етичен кодекс на училищната общност

Етичен кодекс 2020 – 2021 

Етичен кодекс 2021 – 2022

Етичен кодекс 2022 – 2023

Етичен кодекс 2023/2024

 • Училищни учебни планове

Училищен учебен план  2016 – 2017

Училищен учебен план 2019 – 2020

Училищен учебен план НЕ 2021-2022

Училищен учебен план ПЕ 2021 -2022

Училищен учебен план начален етап – 2022-2023

Училищен учебен план прогимназиален етап – 2022-2023

 • Планове и стратегии за учебната 2019 -2020

Стратегия за развитие на училището

Правила за ползване на електронен дневник

План – Стратегия за развитие на училището 2019 – 2020

Стратегия за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019-2020

Програма за предоставяне на равни възможности на ученици от уязвими групи 2019-2020

Програмна система на четвърта възрастова група 2019-2020

Мерки за повишаване качеството на образованието 2019-2020

 • Планове и стратегии 2020/2021г., 2021/2022г.
 1. План за работа в условията на COVID 19  – 2020-2021
 2. Стратегическа рамка за развитие на училището 2021-2030
 3. План за контролната дейност на директора
 • Механизми, планове и правила за качествено образование
 1. Вътрешни правила за назначаване, освобождаване, мотивиране и развитие на човешки ресурси
 2. Дейности за повишаване на вътрешната мотивация
 3. Мерки за повишаване качеството на образованието
 4. Механизъм подкрепа за осигуряване на подкрепа за личностно развитие
 5. План за квалификационната дейност
 6. Правила за организиране и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация
 7. Примерни дейности за повишаване качеството на образованието
 • Годишни планове и правила за учебната 2023-2024 година
 1. Стратегия за развитие на ОУ "Отец Паисий", с. Петърч за периода 2021-2025 г.
 2. План за контролната дейност на директора за учебната 2023/2024 г.
 3. Годишен план за превенция на риск от ранно отпадане от системата на ПУО 2023-2024
 4. Годишен план за предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание на децата и/или учениците 2023-2024
 5. Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността в училище 2023-2024
 6. План за противодействие на училищния тормоз за учебната 2023-2024 г.
 7. Процедура за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 2023-2024 
 8. План на училищната комисия по БДП за учебната 2023-2024 година