ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА за учебната 2023/2024 год.


Уважаеми родители,

Най-важните умения, които децата е необходимо да развиват във възрастта 5-7 години са свързани с взаимоотношенията. Това е възрастта на въпросите, експериментирането, на подражанието. Опознавайки себе си и света, малките ученици имат потребност да взаимодействат и общуват, а подготвителната група в ОУ «Отец Паисий» ги подсигурява.

Целият учебен процес е организиран така, че да възпитава в добродетели, да стимулира интереса към ученето, децата да свикват с училищния режим, порядки и изисквания.  

Освен това работим и върху:

  • ПЛАВЕН ПРЕХОД КЪМ 1.КЛАС – Децата бързо се адаптират към училищна среда, придобиват увереност и демонстрират висока мотивация и желание за учене.

  • УМЕНИЯ – Засилено внимание върху  развитие на фината моторика, устната реч и логическото мислене. Индивидуален подход към всяко дете.

  • ОБЩУВАНЕ – Грижа за развитие на висока култура на общуване

Училището  подсигурява :

•Безплатна закуска;
•Безплатен плод и мляко;
•Здравословна среда, ред и чистота, слънчева и уютна класна стая;
•Отделен самостоятелен вход;
•Безплатен транспорт от селата Опицвет, Безден, Богьовци.
 
Заявлението се подава на ел. поща: kost_pet@abv.bg в сканиран вид с подпис или в
канцеларията на училището лично – ІІ етаж – всеки работен ден от 8,00 до 16,00 ч.
в периода от 10 април до 10 май 2023 г.
Заявлението ще намерите в електронната страница на училището (Прием)